Service

Er wordt gesproken met werkgever en werknemer, naar keuze gezamenlijk of afzonderlijk. Tevens is er overleg met de bedrijfsarts. De uitkomsten van deze gesprekken worden weergegeven in een rapportage, waarin conclusies en één of meerdere adviezen worden gegeven.
Deze rapportage kan de volgende onderwerpen bevatten:

  • Onderzoek naar de passendheid van de functie
  • Onderzoek naar interne reïntegratiemogelijkheden
  • Onderzoek/verwijzing naar externe reïntegratiemogelijkheden bij een andere werkgever
  • Zonodig advies betreffende de Wet Verbeterde Poortwachter (WVP), en de Wet Werk en Inkomen naar Arbeids-vermogen (WIA)
  • Advies bij bezwaar- en beroepszaken UWV